FNV%20logo

Democratisch Energie Initiatief

Het DEI is in 2018 ontstaan uit FNV Noord en zet zich als onafhankelijke groep van energiedeskundigen in voor een energietransitie die realistisch en duurzaam is voor het klimaat, milieu, onze gezondheid, leefbaarheid en onze huidige welvaart.
Wij zetten ons in voor democratische besluitvorming als alternatief voor de lobbycratie zoals die speelt bij het zgn klimaatakkoord. Bottom-up ipv top down. Burgerzeggenschap en lokale autonomie.
De sociale cohesie moet terug in het hart energiebeleid.

Programma van het DEI

De sociale cohesie moet het hart van het energie- en klimaatbeleid vormen
Uitgangspunten voor een sociaal energiebeleid:

  • Inwoners en werknemers mogen door de energietransitie er niet op achteruitgaan in inkomen en werkgelegenheid;

  • De woon en energielasten mogen niet stijgen, maar moeten omlaag voor de lage en middenkomens;

  • Zonder zeggenschap van werknemers en wijkbewoners geen energietransitie;

    • Klimaatbeleid is een organisch proces van onderop;

    • Stopzetten van de perverse subsidies aan energiekapitalisten; buig deze om naar een nationaal woningisolatie- en werkgelegenheidsplan van de energietransitie;

Maatregelen in volgorde van belangrijkheid volgens het sociaal energiebeleid:

1. Het isoleren van woningen, mits dat de woonlasten voor de burger niet stijgen. Geen ( en zeker niet een gedwongen) afsluiting van het gasnet.
2. Het toepassen van warmtenetten alléén bij een échte restwarmtebron in de nabijheid van woningen en alléén als de energierekening niet omhoog gaat.
3. Het stopzetten van en indien nodig vervangen van de huidige elektriciteitsopwekking door biomassa door elektriciteitsopwekking door gas.
4. Het vervangen van de huidige import van elektriciteit, die voornamelijk door kolen wordt opgewekt, door elektriciteitsopwekking door gas.
5. Het toepassen van zonne-energie alleen op gebouwen.
6. Het toepassen van windenergie alléén op zee en alléén zonder directe of indirecte subsidie, en alléén als verlies aan werkgelegenheid in de visserij wordt gecompenseerd.
7. Het stimuleren van het openbaar vervoer.
8. Het per direct stoppen met het subsidiëren van windenergie, zonneweiden, biomassa, elektrisch vervoer en elektrische verwarming.
9. Bij het toewijzen van overheidsgelden aan onderzoek en ontwikkeling de nadruk leggen ​op een constantere vorm van leverbare energie b.v. Bleu Energy, thorium-energie en​​​energiebesparing in plaats van windenergie, zonne-energie, biomassa, elektrisch vervoer ​​en elektrische verwarming.
10. Beslissingsmacht van de burgers en werknemers over de sociale gevolgen van de energie- en klimaatmaatregelen