Arrest 25 juni 2020 MER


Beter%20uit%20de%20crisis 1

Petitie

BETER UIT DE CRISIS/Teken de petitie

Beter%20uit%20de%20crisis%20sloganTeken de petitie

DEINL tekent brandbrief 

DEINL heeft brandbrief aan SER werkgroep - stopzetten biomassa overheidssubsidie

planet title-rough%20copy

Nieuwsbrief

De nieuwe films van Marijn Poels en Michael Moore

2eb6748c e06b-45fb-99ef-1dea16bfa854

Brief eerste en tweede kamer

Geen RES (regionale energie strategie) onder de noodwet.

e mail%20volksbank

Verzoek tot gesprek

Brief voor CEO Maurice Oostendorp en de directie van de ASN Bank


Bijlage 1Bijlage 2Bijlage 3
Lies%20van%20Zondag

Lies van Zondag

Raadslid van de Week

We moeten beseffen dat bij inwoners ongelooflijk veel kennis aanwezig is en dat men bereidt is die kennis met ons als raadsleden te delen

Lees verder
placeholder image

Het belang van windenergie

Fred Udo November 2019

Het feit, dat door het ontbreken van opslag van elektriciteit vraag en aanbod op ieder moment in evenwicht moeten zijn, maakt de leveringszekerheid van 99,99% tot een van de mooiste resultaten van het werk van generaties ingenieurs.

ArtikelPowerpoint
1%20november%202019%20Sonny%20Spek%20 %20Collega-Raadsleden

Sonny Spek - Collega-Raadsleden, stem niet in met dit klimaatakkoord

1 november 2019, zes punten waarom dit akkoord onacceptabel is.

November zal in het teken staan van het Klimaatakkoord. Op 29 november zal er een ‘Buitengewone Algemene Ledenvergadering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden georganiseerd en wordt er gestemd over het wel of niet accepteren van de aangekondigde maatregelen. Onderstaande brief naar heb ik naar mijn collega’s in alle gemeenteraden van Nederland verstuurd om aandacht te vragen voor deze belangrijke stemming. Bent u het eens met de inhoud? Spreek vooral uw raadsleden aan en laat ze over het Klimaatakkoord vergaderen.

Lees artikel
Zienswijze%20op%20PlanMER%20en%20ontwerp %20NOVI

Persbericht:
Zienswijze op PlanMER en ontwerp- NOVI

30 september 2019

De voorzitter van het DEI, Nico Broekema heeft samen met het Veendammer raadslid Lies Zondag namens het Democratisch Energie Initiatief (DEI) vandaag bijgaande zienswijze op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ingediend bij het kabinet. De NOVI is een belangrijk instrument voor de uitvoering van de energie- en klimaatpolitiek van het rijk.

Het bevat een doorwrochte analyse van het democratisch tekort in het ruimtelijk en energiebeleid.


Nico Broekema tekent hierbij aan dat het stuk ook onder de aandacht van de Europese Commissie en het Europees Parlement zal worden gebracht.

Nico Broekema stelt voor in het bijzonder ook EU commissaris Frans Timmermans te confronteren met de ondemocratische tekortkomingen in de Nederlandse besluitvorming.

In het bijzonder de uitholling van de lokale autonomie en de ondergraving van het VN Verdrag van Aarhus (burgerparticipatie) is verontrustend in het Nederlandse ruimtelijk en energiebeleid.

“Nederland schendt hierbij de Europese rechtsbeginselen en grondrechten zoals vastgelegd in het EU-oprichtingsverdrag”, stelt Nico Broekema.

“Timmermans die voortdurend wijst democratische tekorten in sommige Oosteuropese lidstaten mag hiervoor de ogen niet sluiten”.

Zodra hij herkozen is als EU commissaris wil Nico Broekema met een delegatie van het DEI hierover met Timmermans spreken.

De energiedoelen van het rijk merkt Broekema aan als onhaalbaar.
Kortgeleden hield de Europese commissaris voor energie dat ook al voor aan Rutte.

“De onhaalbaarheid ziet het rijk zelf ook. Het proces mbt de Regionale Energie Strategie die men aan de gemeenten wil opleggen geeft dat aan. Het is een poging het mislukken bij voorbaat richting gemeenten te schuiven en de raadsleden te gebruiken als buffer tegen de kritiek vanuit de burgers op het ontbreken van de democratische legitimatie in het energiebeleid en het op kosten jagen van de burgers”.

Men ziet bij de ministeries uiteraard ook dat de burger het Co2 verhaal niet realistisch vindt.

Deze scepsis wordt bevestigd door de feiten:

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-1990

In 2017 werd in Nederland 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) uitgestoten. De CO2-uitstoot is net zo hoog als ruim een kwart eeuw geleden, terwijl de sectoren die deze uitstoot veroorzaken steeds omvangrijker zijn geworden. In Velsen, Geertruidenberg en Rotterdam is de uitstoot per vierkante meter het grootst. Dat meldt het CBS samen met RIVM/Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers.
Het Klimaatakkoord is niet ondertekend maar het kabinet probeert de gemeenten wel voor zijn kar te spannen. Overigens is ook na eventuele ondertekening het Klimaatakkoord niet democratisch gelegitimeerd. Er is geen volksvertegenwoordiging met besluitvorming aan te pas gekomen. Het is een lobbyprodukt.

Het tijdpad voor de gemeenten is onhaalbaar. In maart 2020 moet er in elke gemeente een concept-RES te liggen met een onderbouwd aanbod voor duurzame opwekking op land en wat dat betekent voor de energieinfrastructuur. Hierbij moet al rekening zijn gehouden met maatschappelijk draagvlak, ruimtelijke kwaliteit, regiospecifieke kansen en afweging van andere ruimtelijke belangen. Dat is onmogelijk!

Schrijnend is daarbij dat de landelijke gebieden extra moeten bloeden in de door het rijk beoogde planning van onhaalbare energiedoelen. Zo worden de gemeenten in provincies Groningen en Drenthe blijvend onderdeel gemaakt van een wingewestpolitiek.

Gemeenteraden moeten zich hier niet voor lenen, het gaat ten koste van de inwoners die ze representeren. Burgers hebben recht op participatie en zeggenschap conform het Aarhusverdrag en het Europees Handvest inzake de Lokale Autonomie.

“Aan de Nederlandse praktijk dat onder het mom van energiedoelen de Europese rechtsbeginselen stelselmatig geschonden worden en onze democratische rechtsstaat steeds verder uitgehold wordt moet een einde komen”, stelt Nico Broekema.

Met vriendelijke groet, namens het DEI

Lees artikel
aarde

WAAR KOMT AL DAT CO2 VANDAAN?

7 augustus 2019

De CO2 concentratie in de lucht neemt versneld toe. Hij was 415 ppM in juni 2019 en stijgt met 2,44 ppM per jaar volgens het KNMI. Dat meldde in de jaren zeventig 1,28 ppM/jr. Waar komt al dat CO2 vandaan?

Lees artikel
Moties%20VUK

Moties Veendam

10 juli 2019

Een drietal moties werden deze week ingediend door de fractie VUK uit Veendam.

Het betreffen moties aangaande een landelijk onderzoek naar laag frequent geluid ten gevolge van windturbines.

Waardedaling van woningen ten gevolge van windparken.

Motie nul meting geluid.

Motie 1Motie 2Motie 3
Aan%20klimaattafels%20zijn%20miljarden%20opgestreken

Aan klimaattafels zijn miljarden opgestreken

20 juni 2019

Lees artikel
Andre van-den-Berg

In memoriam - André van den Berg

2 juni 2019

André van den Berg zette zich vanaf de oprichting ook tomeloos in voor het Democratisch Energie Initiatief.
Met het treffende In Memoriam van Elsevier willen wij hem ook herdenken op de site van het Democratisch Energie Initiatief en hem danken voor zijn inzet voor een energiebeleid dat op juiste wetenschappelijke gronden democratisch tot stand komt.

André van den Berg staat voor de burger voor wie zelfbeschikking gekoppeld is aan objectieve informatie. Hij maakte dat met zijn daden elke dag duidelijk op het gebied van energie- en klimaatpolitiek. Zijn dagelijkse informatiestroom en zijn steun in onze communicatie missen wij node.

Namens het Democratisch Energie Initiatief,

Nico Broekema

Lees artikel
TNO

TNO zakt door het ijs – sommetjes ontbreken

29 Mei 2019

Het%20tekort%20wordt%20alleen%20maar%20groter

Nederland riskeert een megaboete omdat het niet voldoet aan de de bindende afspraak van 14% hernieuwbare energie in 2020

7 Mei 2019

Tijdens het bezoek van de Eurocommissaris Miguel Arias Cañete op 4 April van dit jaar werd duidelijk dat Nederland moet voldoen aan de bindende afspraken voor hernieuwbare energie in 2020 en daarvoor gebruik kan maken van de samenwerkingsmechanismen voor het behalen van de hernieuwbare energie quota. Doet Nederland dat niet dan volgt een infringement procedure. De uitspraak van het Europese hof zal leiden tot een boete waarvan de hoogte door het Hof zal worden bepaald. Dit geldt voor elk jaar dat Nederland na 2020 niet aan de quota voldoet. Het PBL meldde dat ze verwacht dat het tekort in 2020 naar verwachting uitkomt op 12,2%. Omgerekend in megawatts betekent dit een deficiet van 10.5 Terawattuur. De boete kan naar schatting oplopen tot meer dan 800 miljoen voor het jaar 2020.

Inmiddels heeft de minister na een motie van D66 en het CDA eind november 2018 toegezegd het gebruik van samenwerkingsmechanismen te onderzoeken. De minister heeft echter geen tijd meer. De NERO projectontwikkelaars hebben de minister al in 2016 de productie van het project aangeboden zodat het mee kan tellen voor de Nederlandse quota. Daarvoor hoeft Nederland slechts een prijsgarantie af te geven. Het inzetten van het NERO project bespaart de nederlandse belasting betaler tot wel 3 miljard Euro.

Pas recent heeft het ministerie contact gezocht met het NERO Team en is er een verkennend onderzoek gestart. De minister heeft echter geen tijd meer omdat de deadline om te voldoen aan de 2020 quota vaststaat, dat is volgend jaar.

In het artikel wordt ingegaan op de achtergronden van de financiele ramp die zich in snel tempo ontwikkelt en ondanks het feit dat verschillende media aandacht besteed hebben aan het NERO initiatief lijkt de realiteit nauwelijks door te dringen.

Link naar artikel: http://tiny.cc/3e9a6y

Bijlagen
Open%20brief

Open brief aan minister-president

18 april 2019

Regio%27s

Regionale energie strategie zonder wettelijke basis

20 april 2019

“De rijksoverheid probeert als werkmodel de energieregio en in samenhang daarmee de regionale energie strategie (RES) te introduceren. Daarmee wil men regio's verleiden zich taken op te laten leggen ogv het concept-klimaatakkoord dat olv Ed Nijpels tot stand kwam. De afspraken voor de aan de regio's op te leggen taken zijn niet op grond van rationele feiten en steekhoudende berekeningen tot stand gekomen maar op grond van onderhandelingen tussen functionarissen van landelijke organisaties. Gemeenteraden zaten niet aan de klimaattafels van Nijpels.
Op de deze taken valt dus inhoudelijk nogal wat af te dingen. Ook de relatie met de landelijke 14% taakstelling hernieuwbare energie is niet helder.
En het blijven taken uit een concept-akkoord dat door de FNV en milieuorganisaties niet werd getekend en door het kabinet ook niet één op één is overgenomen. Onder druk van de Europese Commissie moet het kabinet zijn energiebeleid zelfs herformuleren.
Er is dus veel voor te zeggen dat gemeenteraden zich niet in de fuik van de energieregio’s laten vangen.
Veel beter kan de door Kees Pieters van het DEI ontwikkelde EnergiePlanner worden benut voor het opzetten van eigen beleid vanuit de gemeente.

Het model van de RES en de energieregio heeft geen wettelijke grondslag.
Gemeenteraden en waterschapsbesturen kunnen hieraan niet gebonden worden en kunnen ogv dit model geen taken van bovenaf opgelegd krijgen, ook al wordt de schijn gewekt dat dit wel zo zou zijn.
Zie het advies professor Elzinga.
Douwe Jan Elzinga wraakt het model en geeft aan dat het elke wettelijke grondslag mist.
Zie over de energieregio ook op onze DEI-site onder regionale energie planner.

Nico Broekema

Lees artikel
De%20strijd%20om%20wind

Vpro - De strijd om wind 

13 april 2019

EU commissaris%20Den%20Haag%20moet%20een%20nieuw%20plan%20voor%20duurzame%20energie%20maken

EU-commissaris: Den Haag moet een nieuw plan voor duurzame energie maken

7 april 2019

De%20overheid%20roept%20verzet%20over%20zichzelf%20af

RTV Noord - Overheid roept weerstand over zichzelf af

4 april 2019

Windmolen%20gracht

RTV Drenthe

8 maart 2019

Telegraaf manifest

De Telegraaf - Wetenschap in plaats van emotie

29-12-2018